Kliendiregistri andmekaitse eeskiri

Registripidaja ja kontaktisik

Advokaadibüroo Sandström, Laukkanen & Lovén OÜ, (2961072-6), c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3, 00180 HELSINGI.

tel või e-post:toimisto@sll-laki.fi

Kontaktisik: Kristian Lovén 040 147 3256

Registreeritud isikud

Meie registris töödeldakse võimalike, olemasolevate ja endiste eraisikutest klientide ning klientorganisatsioonide kontaktisikute ja vastaspoolte isikuandmeid.
Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk
Advokaaditöö eeldab isikuandmete töötlemist. Registri eesmärk on registreeritud klientide isikuandmete hoidmine õigete ja ajakohastena kliendisuhte ajal, erapoolikuse väljaselgitamine, kliendiregistri haldamine ja arendamine ning kaebuste käsitlemine.

Isikuandmete töötlemise alused

 • Lepingu täitmine
 • Advokaaditööd puudutavate seaduste täitmine (kliendi põhiandmed ja isikut tuvastavad andmed)
 • Vastaspoole andmete kogumine erapoolikuse välistamiseks

Töödeldavad isikuandmed

Registris töödeldakse klientide isiku- ja kontaktandmeid ning muid kliendisuhte ja volitusega seotud vajalikke andmeid. Need andmed on järgmised.

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • Postiaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress
 • E-arveldusaadress või arve saatmise e-posti aadress

Lisaks töötleme töö käigus kooskõlas õigusaktidega selliseid isikuandmeid, mis on meie tööülesannete täitmiseks vajalikud.

Seadusjärgsed teabeallikad

Isikuandmeid kogutakse registreeritud isikutelt endilt ja avalikult kättesaadavatest allikatest.

Isikuandmete kaitse ja andmeturve

Digitaalselt töödeldavad isikuandmed on kaitstud ja salvestatud advokaadibüroo süsteemi, kuhu on juurdepääs vaid isikutel, kes vajavad kõnealuseid andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Sellised isikud kasutavad personaalseid kasutajatunnuseid ja paroole. Ettevõttevälistel isikutel puudub juurdepääs isikuandmetele.

Isikuandmete seadusjärgne võõrandamine ja edastamine

Registripidaja kasutab andmete töötlemisel ettevõtteväliseid alltöövõtjaid, nt arveldussüsteemi haldavaid ettevõtteid. Muudel põhjustel isikuandmeid üldjuhul kolmandatele isikutele ei võõrandata. Isikuandmeid töötlevad alltöövõtjad ja muud tehnilise haldamisega tegelevad koostööpartnerid võivad edastada isikuandmeid kooskõlas privaatsuse kaitset puudutavate õigusaktide ja siinse andmekaitse eeskirjaga. Alltöövõtjatega on sõlmitud andmekaitsemäärusele vastavad isikuandmete töötlemist puudutavad lepingud. Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i.

Isikuandmete säilitusaeg

Kliendi andmeid säilitatakse registris nii kaua, kuni registreeritud isik on advokaadibüroo klient ja lepingul põhineva kaebuste esitamise ning vastutuse kehtimise ajal jooksul. Pärast kliendisuhte lõppemist säilitatakse isikuandmeid kuni kümme aastat juhul, kui neid pole vaja säilitada erapoolikuse väljaselgitamiseks. Nõusolekul põhinevaid andmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Registreeritud isiku õigused

Registreeritud isikul on õigus igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. Registreeritud isik võib esitada advokaadibüroole suhtluskanalipõhiseid otseturunduse nõusolekuid ja keelde.

Lisaks on registreeritud isikul kohaldatava andmekaitse õigusaktide kohaselt alati õigus:

 • saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;
 • pääseda oma andmetele ligi ja kontrollida, milliseid isikuandmeid advokaadibüroo tema kohta töötleb;
 • nõuda ebatäpsete ja valede isikuandmete parandamist ning täiendamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • võtta nõusolek tagasi ja keelata isikuandmete nõusolekul põhinev töötlemine;
 • keelata isikuandmete töötlemine konkreetse isikliku olukorra alusel, kuivõrd isikuandmete töötlemine põhineb advokaadibüroo õigustatud huvil;
 • saada isikuandmed masinloetaval kujul ja edastada need teisele registripidajale (advokaadibüroo töötleb selliseid isikuandmeid registreeritud isiku nõusoleku alusel ja töötlemine toimub automaatselt);
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Registreeritud isik peab esitama eelmainitud õiguste kasutamiseks taotluse siinse andmekaitse eeskirja kontaktandmete kaudu. Advokaadibüroo võib paluda registreeritud isikul taotlust kirjalikult täpsustada ja enne taotluse käsitlemist oma isik tuvastada. Advokaadibüroo võib keelduda taotluse rahuldamisest kohaldatavates õigusaktides sätestatud alustel.

Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus

Igal registreeritud isikul on õigus esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele või selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusele, kus asub tema elu- või töökoht juhul, kui ta arvab, et tema isikuandmeid ei ole käsitletud kooskõlas kohaldatava andmekaitsetavaga.

Kohustuslikud andmed

Kohustuslikud andmed on kliendi põhiandmed ja isikut tuvastavad andmed. Nende kogumise põhjuseks on advokaaditööd puudutavate seaduste täitmine.
Lepingulises suhtes isikud:
lepingupartneri põhiandmed; võlasuhtes isikud: võla sissenõudmiseks vajalikud andmed (isikukood).

Andmete esitamata jätmise tagajärg

Kohustuslike andmete esitamata jätmisel ei ole võimalik kliendisuhet alustada.

Muud isikuandmete allikad

Teavet kogutakse ka klientettevõtetelt, alltöövõtjatelt ja muudelt koostööpartneritelt. Andmeid kogutakse veel teabe müügiga tegelevatelt alltöövõtjatelt. Tööülesannete täitmise käigus kogutakse andmeid ka vastaspoolelt ja ametiisikutelt. Nimetatud isikud tegutsevad sõltumatute registripidajatena ja vastutavad esitatud isikuandmete ning nende seaduslikkuse eest.

Kontaktandmed

Registreeritud isiku õiguste kasutamise taotlused, siinset andmekaitse eeskirja puudutavad küsimused ja muud pöördumised tuleb esitada e-posti aadressile toimisto@sll-laki.fi. Registreeritud isik võib võtta ühendust ka isiklikult või kirjalikult alltoodud aadressil:
Advokaadibüroo Sandström, Laukkanen & Lovén OÜ, c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3, 00180 HELSINGI

Andmekaitse eeskirja muutmine

Andmekaitse eeskirja võidakse aeg-ajalt täpsustada või ajakohastada, nt õigusaktide muutumise korral. Ajakohastatud: 27.01.2019