Dataskyddsbeskrivning för kundregister

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Ab, (2961072-6), c/o Technopolis Ruoholahti 1
Kolgatan 3 00180 HELSINGFORS.

tfn eller e-post:toimisto@sll-laki.fi

Kontaktperson: Kristian Lovén 040 1473256

De registrerade

I vårt register behandlas personuppgifter för potentiella, nuvarande och tidigare privatkunder och kundorganisationernas kontaktpersoner och motparter.

Grund för behandling av personuppgifter och användningssyfte

Advokatverksamhet förutsätter behandling av personuppgifter. Användningssyftet med vårt register är korrekt och aktuell hantering av registrerade kunders personuppgifter, utredning av jäv, upprätthållande och utveckling av kundregister samt hantering av reklamationer.

Behandlingen av personuppgifter utgår från:

Grund för att fullfölja avtal

 • Efterlevnad av lagar som gäller advokatverksamhet (basuppgifter och identifieringsuppgifter för kunden)
 • Insamling av motpartens uppgifter för att utesluta jäv

Personuppgifter som behandlas

I registret behandlas kundernas person- och kontaktuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för kundrelationen och för att sköta uppdraget. Sådana uppgifter är:

För- och efternamn

 • Personbeteckning
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Nätfakturaadress eller e-postadress för fakturering

Dessutom behandlar vi i samband med skötsel av uppdrag personuppgifter som utgår från lagen och är nödvändiga med tanke på uppdragen.

Normala källor

Personuppgifter samlas in av de registrerade själva samt från offentliga källor.

Skydd av personuppgifter och datasäkerhet

Personuppgifter som behandlas digitalt är skyddade och lagras i advokatbyråns system, dit endast sådana personer som behöver uppgifterna i fråga för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång. Personerna i fråga använder personliga användarnamn och lösenord. Personuppgifterna är skyddade mot utomstående användning.

Normala utlämnanden och överföringar av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige använder utomstående underleverantörer vid behandlingen av uppgifter. Sådana är till exempel bolag som driver faktureringssystem. I övrigt utlämnas personuppgifter i regel inte till tredje parter. Underleverantörer som behandlar personuppgifter och samarbetspartner som tar hand om annat tekniskt underhåll kan överföra personuppgifter enligt lagstiftning som gäller integritetsskydd och enligt denna dataskyddsbeskrivning. Med underleverantörer har det ingåtts avtal om behandling av personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen. Personuppgifter överförs inte utanför EU.

Lagringstid för personuppgifter

Kunduppgifterna förvaras i registret så länge som den registrerade är advokatbyråns kund och under en reklamations- och ansvarstid som utgår från avtal. Efter att kundrelationen upphör förvaras personuppgifterna i högst tio år efter att kundrelationen har upphört, om det inte är nödvändigt att förvara uppgifterna för att utreda jäv. Uppgifter som utgår från samtycke förvaras till samtycket återkallas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har när som helst rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften. Den registrerade kan ge advokatbyrån kanalspecifika samtycken och förbud som gäller direktmarknadsföring.

Dessutom har den registrerade i princip när som helst enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen rätt att:

 • få information om behandling av sina personuppgifter;
 • få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera personuppgifter som gäller honom eller henne och som behandlas av advokatbyrån;
 • kräva att en oklar eller felaktig personuppgift rättas eller att uppgifterna kompletteras;
 • kräva att personuppgifterna raderas;
 • återkalla sitt samtycke och invända mot behandlingen av sina personuppgifter till den del som behandlingen av personuppgifter utgår från den registrerades samtycke;
 • invända mot behandlingen av sina personuppgifter utifrån en personlig grund som gäller hans eller hennes särskilda situation till den del som grunden för behandlingen av personuppgifter hör till advokatbyråns berättigade intresse;
 • få sina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, advokatbyrån behandlar personuppgifterna i fråga utifrån den registrerades samtycke och behandlingen genomförs automatiskt;
 • kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Den registrerade ska lämna in en begäran om förverkligande av ovan nämnda rätt enligt punkten Kontakter i denna dataskyddsbeskrivning. Advokatbyrån kan begära att den registrerade skriftligen ska precisera sin begäran och verifiera den registrerades identitet innan begäran behandlas. Advokatbyrån kan vägra att genomföra begäran enligt en grund i tillämplig lag.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Varje registrerade har rätt att inge klagomål till vederbörande tillsynsmyndighet eller tillsynsmyndigheten i den Europeiska unionens medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats enligt tillämplig dataskyddspraxis.

Obligatoriska uppgifter

Obligatoriska uppgifter är basuppgifter och identifieringsuppgifter som gäller kunden. Grunden är efterlevnad av lagar som gäller advokatverksamhet.
Instanser med avtalsförhållande:
Avtalspartnerns basuppgifter, i kreditförhållande uppgifter som förutsätts för indrivning av kredit (personbeteckning).

Konsekvens om uppgifter inte utlämnas

Kundrelation kan inte inledas utan obligatorisk utlämning av uppgifter.

Andra personuppgiftskällor

Uppgifter fås även från kundföretag, underleverantörer och andra samarbetspartner. Uppgifter samlas även från underleverantörer som säljer informationstjänster. Under uppdragen samlas uppgifter även från motparter och myndigheter. Dessa instanser är självständiga personuppgiftsansvariga och svarar för de personuppgifter som lämnats in och deras lagenlighet.

Kontakter

Begäranden som gäller användning av den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och andra kontakter ska skötas per e-post på adressen: toimisto@sll-laki.fi. Den registrerade kan även ta kontakt personligen eller skriftligen via adressen nedan:
Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Ab, c/o Technopolis Ruoholahti 1
Kolgatan 3 00180 HELSINGFORS

Ändringar av denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan emellanåt preciseras eller uppdateras till exempel om lagstiftningen ändras. Detta meddelande har uppdaterats senast (27.1.2019)