Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Oy betjänar företag och privatpersoner. Vi erbjuder omfattande expertis i avtalsärenden, bostadsköps-, fastighets- och skadeståndsärenden, bolagsrättsliga ärenden, familjerätt och brottmål.

Våra jurister är advokater och vicehäradshövdingar som har gedigen erfarenhet av förhandlingar och rättegångar.

Vårt kontor ligger i Helsingfors bredvid tingshuset i Sundholmen.

Kunderfarenheter

Jag är mycket nöjd med den service jag har fått. Den har varit vänlig och kompetent. Jag upplevde att målet verkligen sköttes enligt företagets intresse och man försökte på många sätt uppnå en lösning i ärendet utan onödiga dröjsmål.

Jag är nöjd med uppdragets resultat, eftersom vi kunde häva hyresavtalet för en hyresgäst som störde ordningen och lät bli att betala hyror.

Bistående av en hyresvärd, 2019

Advokatbyrå Sandström, Laukkanen ja Lovén Ab biträdde mig i ett mål som gällde underhållsbidrag och bodelning. Servicen var professionell, pålitlig och effektiv under hela processen. Jag fick snabbt kompetenta råd då vi övervägde olika alternativ och uppriktiga svar på frågor som jag grubblade över. Bodelningens resultat motsvarade mina önskemål och i samband med den kunde jag lösa in ett permanent hem åt mig och mina barn. På grund av den goda yrkesskickligheten och de snabba insatserna rekommenderar jag byrån också åt andra som behöver juridisk hjälp.

Underhållsbidrag för barn och bodelning, 2019

Jag vill tacka av hela mitt hjärta advokat Ville Sandström för att han skötte ärendet sakligt och med hög kvalitet. Jag fick hjälp med korrigering av fel utbetalda semesterpenningar samt arbete som gjorts under veckoslut och kvällar. Ville Sandström är en kompetent och rättvis advokat som står på kundens sida.

Fordringar som gällde ett anställningsförhållande, 2019

Jag är mycket nöjd med servicen. Kommunikationen var mycket närvarande och tog hänsyn till kundens behov. Aldrig hade man för bråttom och därmed var även stämningen lugnande. Nödvändiga åtgärder genomfördes snabbt.

Bistående av målsägande i ett brottmål, 2019

Tjänster för företag

Arbetsrätt

Advokaterna på vår byrå har fördjupat sig särskilt i frågor som gäller anställningsförhållanden. Vi bistår företag i alla arbetsrättsliga frågor såsom ärenden som gäller anställnings- och chefsavtal, avlöning, situationer då anställningsförhållanden avslutas, konkurrensförbuds- och sekretessavtal, samarbetsförfarande, diskriminering i arbetet, jämlikhets- och jämställdhetsfrågor samt dataskydd.

I tvister som gäller anställningsförhållanden utreder vi tillsammans med kunden möjligheter till förlikning. I arbetsrättsliga tvister lönar det sig att kontakta en sakkunnig i ett så tidigt skede som möjligt.

Avtalsjuridik

Fungerande avtal utgör kärnan för affärsverksamhet. Syftet med dem är riskhantering och att trygga kontinuiteten för normal verksamhet. Avtal skapar en grund för en så okomplicerad affärsverksamhet som möjligt och förebygger tvister.

Våra advokater har flera års erfarenhet av att upprätta avtal. Vi hjälper ditt företag att ingå avtal som bidrar till att din affärsverksamhet utvecklas hållbart.

Bolagsrätt

Vi ger råd åt företagskunder i tillämpning av bolagsrättsliga bestämmelser samt upprättande av avtal. Vi hjälper även i ärenden som gäller grundande av bolag, förvaltning och ledningens ansvarsfrågor.

Det lönar sig alltid att ingå ett aktieägaravtal då bolaget har fler än en aktieägare. Därmed organiseras förhållandena mellan aktieägarna redan i början så att bolagets ägarstruktur inte medför några överraskningar i framtiden.

Även olika slags finansieringsarrangemang och ändringar av ägarförhållanden förutsätter vanligen rättsliga kunskaper och kännedom om bolagsrättsliga bestämmelser.

Bostadsaktiebolagsärenden

Ni kan vända er till oss i frågor och problemsituationer som gäller tillämpning av lagen om bostadsaktiebolag och tolkningsfrågor.

I bolagsrättsliga frågor kan advokaten bedöma bolagets ställning eller ställningen för en medlem i bolagets organ eller en aktieägare. Frågorna kan gälla till exempel upprättande av aktieägaravtal, ansvaret för underhåll av ett bostadsaktiebolag, ändringar av bolagsordningen och frågor som gäller bolagsstämma, klandertalan, upprättande av avtal, hyresavtal för affärsfastigheter, bostadsköp samt tvistlösning.

Skadestånd

Affärsförbindelser är inte alltid sådana som man har avtalat. Ett fullgörande som man avtalat om kan visa sig vara felaktigt och förutom avtalsbrott kan detta även orsaka skada för annan verksamhet. Då kommer frågan om skadeståndsansvar upp.

Vi utreder företagens rättsliga ställning i situationer som gäller skadestånd.

Tvister

Ibland kan affärsförbindelser hamna i meningsskiljaktigheter som stör företagets normala affärsverksamhet och riktar uppmärksamheten utanför den egentliga affärsverksamheten.

Våra advokater hjälper att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt på meningsskiljaktigheter samt ett sätt att undvika dem i framtiden. Tvistlösning hör till vår byrås kärnkompetens.

Tjänster för privatpersoner

Ärenden som gäller anställningsförhållanden

Då vi är särskilt insatta i frågor som gäller anställningsförhållanden bistår vi arbetstagare i alla arbetsrättsliga frågor såsom ärenden som gäller anställningsavtal, avlöning, situationer då anställningsförhållanden avslutas, konkurrensförbuds- och sekretessavtal, samarbetsförfarande, diskriminering i arbetet, jämlikhets- och jämställdhetsfrågor samt dataskydd.

I tvister som gäller anställningsförhållanden utreder vi tillsammans med kunden möjligheter till förlikning. Då lönar det sig att kontakta en sakkunnig i ett så tidigt skede som möjligt.

Våra advokater har flera års erfarenhet som ni kan lita på av att lösa tvister som gäller anställningsfrågor.

Familj och barn
Barnens rättigheter

Till barnens rättigheter hör bland annat ärenden som gäller vårdnad om barn, boende, umgängesrätt, underhåll och omhändertagande. Våra advokater är erfarna proffs i ärenden som gäller barn.

Vår utgångspunkt är att lösa saker i en försonlig anda. Om det emellertid inte går att komma överens om saker kan ni lita på att ert ärende sköts effektivt i rättegången.

Familj och barn
Äktenskap och äktenskapsskillnad

I rättsliga frågor som gäller äktenskap och äktenskapsskillnad ger vi bland annat råd om vilka rättigheter parterna har vid äktenskapsskillnad. Vi bistår vid förhandlingar som gäller bodelning samt bodelningar som har övergått till att förrättas av en skiftesman. Våra advokater kan vid behov vid tvistiga bodelningar vara skiftesmän som utses av tingsrätten.

Med tanke på båda parterna är ett bodelningsavtal det mest kostnadseffektiva sättet att avtala om äktenskapsskillnad utan att man måste överlåta ärendet till en skiftesman. Vid äktenskapsskillnad lönar det sig alltid att använda advokat.

Arv och testamente

Vår byrå förrättar bouppteckningar, bodelningar och arvskiften. Vi upprättar även olika slags handlingar såsom testamenten, gåvobrev, intressebevakningsfullmakter och köpebrev.

Regler som gäller arv utgår från gamla lagar och rättspraxis som uppstått under årtionden, och att känna dem och tillämpa dem i praktiken förutsätter särskild expertis. Våra advokater utreder alltid de skattemässiga aspekter som gäller ert arv enligt ert intresse och ser till att göra upp nödvändiga anmälningar till skattemyndigheten.

Vid behov arbetar vi även som intressebevakare, boutredningsmän och skiftesmän.

Ärenden som gäller bostäder och byggnation

Vi bistår i tvister som beror på bostadsköp, hyrning, byggnad och ombyggnad samt vid utredning av ansvarsfrågor i bostadsaktiebolag.

Vi sköter även frågor som gäller fastighets- och vägförrättningar.

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt.

Försäkrings- och skadeståndsärenden

Vi sköter uppdrag som gäller person- och sakskador både för den skadelidande och skadevållaren.

Ni kan vända er till oss också i försäkringsärenden, varvid vi bedömer om det finns anledning att söka ändring i försäkringsbolagets beslut. Vanligen gäller ändringssökandet beslut som våra kunder har fått för patientskador, olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar eller trafikskada.

Konsumentskyddsärenden

Vi bistår i alla ärenden som gäller konsumentskydd där våra kunder i konsumentposition har hamnat i oenigheter med en säljare och där inköpet eller dess konsekvenser är så stora att det finns anledning att utreda de juridiska frågorna.

Ert ärende kan till exempel gälla köp av en tjänst, ett fordon eller en produkt där ni inte har fått det som ni hade som avsikt att köpa.

Brottmål

Vi bistår våra kunder i situationer där de antingen är brottsoffer, dvs. målsägande, eller brottsmisstänkta, dvs. åtalade. Vi sköter målen från förundersökning till rättegångens slut.

Rättshjälp

Personen kan ha rätt till rättshjälp som bekostas av statens medel antingen med eller utan en självriskandel. Vi utreder kundens rätt till rättshjälp alltid i början av uppdraget. Vi kontaktar å kundens vägnar rättshjälpsbyrån för att få ett beslut om rättshjälp.

Advokater

Samuli Laukkanen

Advokat, vicehäradshövding

Samuli Laukkanen är en advokat och vicehäradshövding som har specialiserat sig i rättegångsärenden och som har en bred erfarenhet av att sköta rättegångar för tviste- och brottmål. Laukkanen sköter ärenden som gäller arbets-, avtals- och bolagsrätt och processer för att lösa tvister i anknytning till dem. Samuli ger råd åt kunder i frågor som gäller arbetsrätt, avtal samt inkomstbeskattning för samfund och personer.

Samuli Laukkanen sköter uppdrag som gäller familje- och arvsrätt och arbetar som boutredningsman och skiftesman som förordnats av tingsrätten.

Specialområden

Rättegångar
Arbetsrätt
Familje- och arvsrätt
Internationell familje- och arvsrätt
Avtalsrätt
Skatterätt

Utbildning

Advokat 2016
Vicehäradshövding 2013
JM 2011

Språkkunskaper

Finska
Engelska

Ville Sandström

Advokat, vicehäradshövding

Ville Sandström har arbetat som advokat sedan 2006. Han har en mångsidig erfarenhet av tviste- och brottmålsrättegångar och förlikningar i domstol.

Sandström är en kompetent och grundlig rättegångsjurist som löser juridiska problem. Han anser att lösningen av ett juridiskt problem ska utgå från att förstå kundens individuella situation.

Sandström har specialiserat sig i arbetsrätt samt familje- och arvsrätt. Han arbetar som boutredningsman och skiftesman som förordnats av tingsrätten.

Sandström har bistått företags- och företagarkunder bland annat i avtalsärenden och rättegångar som gäller ekonomiska brott.

Specialområden

Arbetsrätt
Barnrätt
Familje- och arvsrätt
Rättegångar
Brottmål

Utbildning

Advokat 2013
Vicehäradshövding 2006
JK 2004

Språkkunskaper

Finska
Engelska
Svenska

Kristian Lovén

Advokat, vicehäradshövding

Kristian Lovén har en bred erfarenhet av rättegångar och att företräda såväl privatkunder som företag i olika rättegångar särskilt vid uppdrag som gäller hans kompetensområden. Kristian är erfaren i att lösa tvister och förhandla.

Till hans specialkompetens hör förutom arbetsrättsliga uppdrag även uppdrag som gäller barnrätt och familje- och kvarlåtenskapsrätt. Kristian Lovén är medlem i Finlands Advokatförbunds delegation.

Specialområden

Arbetsrätt
Barnrätt
Familje- och arvsrätt
Internationell familje- och arvsrätt
Rättegångar
Avtalsrätt
Skadeståndsrätt
Konsumentskydd
Straffrätt

Utbildning

Advokat 2015
Vicehäradshövding 2010
JK 2008

Språkkunskaper

Finska
Engelska
Estniska

Prislista

Vår advokatbyrå debiterar antingen enligt tid eller ärendespecifikt.
Den första kontakten är alltid avgiftsfri!

Timdebitering används i regel i förhandlingssituationer och rättegångar, vars längd och omfattning varierar enligt uppdrag.

Vårt timarvode för privatpersoner är 240 € + moms 24 %, totalt 297,60 €.

Vårt timarvode för företag är 290 € + moms 24 %, totalt 359,60 €.

Tillämpning av ärendespecifik debiteringsgrund är typiskt för vanliga uppdrag, såsom att upprätta olika handlingar.

Den första kontakten per telefon med vår advokatbyrå är alltid avgiftsfri. Under den kan vi kartlägga behoven av juridisk hjälp och i den mån som möjligt ge en uppskattning av priset för de kostnader som uppstår. Även en kort inledande förhandling på vårt kontor är avgiftsfri om den inte leder till ett uppdrag.

Rättsskyddsförsäkring

Ofta ingår i hem- och företagsförsäkringar en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnader för juridisk hjälp antingen med eller utan en självriskandel.

Vår kunds eventuella rätt att få sina utgifter ersatta genom försäkring utreds alltid i början av uppdraget. Om ni vill kontaktar vi försäkringsbolaget och utreder om ersättning av kostnader ingår i er försäkring.

Rättshjälp

Personen kan ha rätt till rättshjälp som bekostas av statens medel antingen med eller utan en självriskandel. Vi kontaktar å kundens vägnar rättshjälpsbyrån för att få ett ersättande beslut om rättshjälp. Vi utreder kundens rätt till rättshjälp alltid i början av uppdraget.

Kostnadsfritt rättegångsbiträde

Om en person blir offer för ett sexualbrott, våld i nära relationer eller ett annat våldsbrott kan domstolen vid behov förordna åt honom eller henne ett rättegångsbiträde för förundersökningen och rättegången.

Som rättegångsbiträde bistår vi brottsoffret då ärendet behandlas i domstolen. Då domstolen utfärdar en bestämmelse, förordnas ett biträde oberoende av offrets inkomster och arvodet betalas ur statens medel.

Kontaktuppgifter

Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3
00180 HELSINKI
toimisto@sll-laki.fi

FO-nummer 2961072-6

Samuli Laukkanen

040 147 3254
samuli.laukkanen@sll-laki.fi

Ville Sandström

040 147 3236
ville.sandstrom@sll-laki.fi

Kristian Lovén

040 147 3256
kristian.loven@sll-laki.fi

Vi står till er tjänst i hela Nyland, särskilt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
I rättegångsärenden betjänar vi kunder i hela Finland.
Möten och förhandlingar kan också ordnas på distans.

Ni kan även ringa oss på kvällar och under veckosluten.
Vårt mål är att alltid svara så fort som möjligt då ni kontaktar oss.
Den första kontakten är alltid avgiftsfri!

Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Oy | HELSINKI