Advokaadibüroo Sandström, Laukkanen & Lovén OÜ

Advokaadibüroo Sandström, Laukkanen & Lovén OÜ teenindab nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid. Oleme pädevad lepingute, eluaseme ostu-müügi, kinnisvara ja kahjuhüvitiste küsimustes ning ühingu-, perekonna- ja kriminaalõiguses.

Meil töötavad advokaadid ja diplomeeritud õigusteadlased, kel on arvestatavad läbirääkimis- ning kohtukogemused.

Meie büroo asub Helsingis, Salmisaaris, kohtuhoone kõrval.

Kliendid räägivad

Olen teenusega rahul, see on olnud lahke ja asjatundlik. Tunnen, et asju aeti tõepoolest meie ettevõtte huvides ja lahenduseni püüti jõuda mitmel eri moel ilma asjatu viivitamiseta.

Olen rahul, sest saime häirivalt käitunud ja üüri maksmata jätnud üürniku üürilepingu lõpetatud.

Üürileandja abistamine, 2019

Avokaadibüroo Sandström, Laukkanen ja Lovén OÜ aitas mind laste elatise ja vara jagamise asjas. Teenus oli kogu kohtuprotsessi vältel professionaalne, usaldusväärne ja tulemuslik. Sain kiiresti asjatundlikku nõu eri võimaluste kaalumiseks ja muret tekitanud küsimustele anti otsekohesed vastused. Vara jagati nii, nagu ma lootsin, ja sain selle tulemusel lastele ja endale alatise kodu. Soovitan äärmiselt professionaalset ja kiiresti tegutsevat bürood ka teistele, kel vaja õigusabi.

Laste elatis ja vara jagamine, 2019

Tänan südamest advokaat Ville Sandströmi erapooletu ja äärmiselt professionaalse töö eest! Sain abi valesti makstud puhkuse-, nädalalõpu- ja õhtuse töö tasu korrigeerimisel. Ville Sandström on oma tööd tundev ja õiglane advokaat, kes seisab kliendi eest.

Töötasud, 2019

Olen teenusega väga rahul. Kliendi jaoks oldi alati olemas ja tema vajadusi võeti arvesse. Kunagi ei olnud liiga kiire ja tänu sellele loodi rahustav õhkkond. Vajalikud toimingud said kiiresti tehtud.

Kannatanu abistamine kriminaalasjas, 2019

Juriidilistele isikutele

Tööõigus

Meie büroo advokaadid on spetsialiseerunud just tööõigusele. Aitame ettevõtteid kõigis tööõiguslikes küsimustes, nagu töö- ja juhtimislepingud, töö tasustamine, töösuhte lõpetamisega seotud olukorrad, kon­ku­rent­si­keelu- ja kon­­fi­­dent­­­si­­aal­­­sus­­le­­­pin­gud, ü­his­te­ge­vuse kor­ral­dus, diskrimineerimine töökohal, võrdõiguslikkuse ning andmekaitse küsimused.

Töövaidluste korral selgitame koos kliendiga välja, millised on kokkuleppe võimalused. Töösuhtega seotud vaidlustes tasub esimesel võimalusel asjatundjaga ühendust võtta.

Lepinguõigus

Toimivad lepingud on ettevõtluse alus. Nende eesmärk on hallata riske ja tagada tavapärase tegevuse jätkumine. Lepingud panevad aluse võimalikult sujuvale tegevusele ja ennetavad vaidlusi.

Meie juristidel on lepingute koostamisel aastatepikkused kogemused. Aitame teie ettevõttel sõlmida lepinguid, mis toetavad tegevuse pidevat arengut.

Ühinguõigus

Anname klientettevõtetele nõu nii ühinguõiguslike sätete rakendamisel kui ka lepingute koostamisel. Samuti abistame ettevõtte asutamise, juhtimise ja juhatuse vastutuse küsimustes.

Kui ettevõttes on rohkem kui üks osanik, tasub alati sõlmida osalusleping. Nii on osanike suhted algusest peale korraldatud, nii et ettevõtte omandisuhted ei tekita edaspidi üllatusi.

Ka erinevad rahastamiskorrad ja omandisuhete muutmine eeldavad harilikult juriidilisi teadmisi ja ühinguõiguse tundmist.

Elamuühistud

Võite pöörduda meie poole elamuühistuseaduse rakendamise ja tõlgendamise asjus ning sellega seotud probleemide korral.

Ühinguõiguse küsimustes võib advokaat hinnata äriühingu, selle struktuuriüksuse liikme või osaniku seisundit. Tegemist võib olla nt osaluslepingu koostamise, elamuühistu hoolduskohustuse, äriühingu põhikirja muutmise ja üldkoosoleku, vaide, lepingu koostamise, ärihoone üürilepingu, eluaseme ostu-müügi või vaidluse lahendamisega.

Kahjuhüvitis

Alati ärisuhted ei suju. Kokkulepitud ülesanne võidakse täita puudulikult ja sellest võib peale lepingurikkumise tekkida muudki kahju. Sel juhul tekib küsimus kahjuvastutuse kohta.

Selgitame välja, milline on ettevõtte õiguslik seisund kahjuhüvitist puudutavates olukordades.

Tsiviilasjad

Vahel tekivad ärisuhetes lahkarvamused, mis häirivad ettevõtte normaalset tööd ja viivad tähelepanu mujale.

Meie advokaadid aitavad leida võimalikult soodsa lahenduse ja vältida sarnaseid olukordi edaspidi. Tsiviilasjade lahendamine on üks meie büroo peamisi töövaldkondi.

Teenused füüsilistele isikutele

Töösuhted

Oleme töösuhteid puudutavates küsimustes vilunud ja aitame töötajaid kõigis tööõiguslikes küsimustes, nagu töölepingud, töö tasustamine, töösuhte lõpetamisega seotud olukorrad, konkurentsikeelu- ja kon­fi­dent­si­aal­sus­le­pin­gud, ühis­te­ge­vuse kor­ral­dus, diskrimineerimine töökohal, võrdõiguslikkuse ning andmekaitse küsimused.

Töövaidluste korral selgitame koos kliendiga välja, millised on kokkuleppe võimalused. Seepärast tasub juba varakult asjatundja poole pöörduda.

Töövaidluste lahendamisel võite loota meie advokaatide aastatepikkusele kogemusele.

Pere ja lapsed
Laste õigused

Laste õiguste alla kuuluvad mh laste hooldust, elukohta, kohtumisõigust, elatist ja perest eemaldamist puudutavad asjad. Meie advokaadid on lastega seonduvates küsimustes kogenud.

Püüame alati lahendada asjad lepitavas õhkkonnas. Juhul kui see siiski ei õnnestu, võite kindel olla, et teie asjaga tegeletakse kohtuprotsessis professionaalselt.

Pere ja lapsed
Abielu sõlmimine ja lahutamine

Abiellumise ja lahutamisega seonduvates õigusküsimustes anname mh nõu, millised on osaliste õigused lahutuse korral. Aitame vara jagamisega seotud läbirääkimistel ja juhul, kui vara jagamine on läinud üle varajagaja kätte. Vajaduse korral tegutsevad meie advokaadid vara jagamisel ka esimese astme kohtu määratud varajagajana.

Abielulahutus on mõlema osalise seisukohast kõige säästvam, kui lepitakse kokku varajagamislepingus, ilma et asja oleks vaja anda üle varajagajale. Lahutuse korral tasub alati advokaadi poole pöörduda.

Pärand ja testament

Meie büroo võtab pärandvara arvele, jagab vara ja jaotab pärandit. Koostame ka mitmesuguseid dokumente – testamente, kinkelepinguid, huvide kaitse volitusi ning ostu-müügilepinguid.

Pärimine põhineb vanadel seadustel ja aastakümnetepikkusel kohtupraktikal, mida tuleb tunda ja mille rakendamine eeldab süvateadmisi. Meie advokaadid selgitavad pärimisega seotud maksuküsimused välja alati teie huvides ja hoolitsevad maksukogujale esitatavate deklaratsioonide koostamise eest.

Vajaduse korral tegutseme ka huvide kaitsja, pärandvara halduri ja varajagajana.

Eluase ja ehitamine

Aitame eluaseme ostu-müügi, üürimise, ehitamise ja renoveerimise tõttu tekkinud vaidlustes ning elamuühistu vastutuse väljaselgitamisel.

Tegeleme ka kinnisvara- ja teetoimingutega.

Pöörduge meie poole võimalikult varakult.

Kindlustus ja kahjuhüvitised

Lahendame isiku- ja varalise kahju tekitamisega seotud asju nii kannatanu kui kahju tekitaja nimel.

Samuti võite pöörduda meie poole kindlustusasjades – hindame, kas kindlustusseltsi otsus on vaja edasi kaevata või mitte. Tavaliselt on apellatsioon seotud otsustega, mille meie kliendid on saanud patsiendikahju, tööõnnetuse, kutsehaiguse või liiklusõnnetuse kohta.

Tarbijakaitse

Aitame kõigis tarbijakaitsega seotud küsimustes, milles meie kliendid on müüjaga eriarvamusel ning soetatu või selle tagajärjed on sellise tähtsusega, et asja juriidiline pool vajab selgitamist.

See võib puudutada nt teenuse, sõiduki või toote soetamist, mil te ei saanud seda, mida soovisite.

Kriminaalasjad

Aitame oma kliente olukorras, kus nad on kas kuriteo ohvrid/kannatanud või kuriteos kahtlustatavad/süüdistatavad. Tegeleme asjaga eeluurimisest kohtuprotsessi lõpuni.

Õigusabi

Isikul võib olla õigus saada riigi kulul õigusabi koos omavastutuse rakendamisega või ilma. Töökäsu saamisel selgitame alati kõigepealt välja, kas kliendil on õigus saada õigusabi tasuta. Võtame kliendi nimel õigusabi otsuse saamiseks ühendust õigusabibürooga.

Advokaadid

Samuli Laukkanen

Advokaat,
kohtupraktikaga õigusteadlane

Samuli Laukkanen on kohtumenetlustele spetsialiseerunud advokaat ja kohtupraktikaga õigusteadlane, kel on palju kogemusi tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel. Laukkanen tegeleb töö-, lepingu- ja ühinguõiguse asjadega ning lahendab nendega seotud vaidlusi. Ta annab klientidele nõu tööõiguse, lepingute ja ühingute ning eraisikute tulumaksuga maksustamise küsimustes.

Laukkanen täidab pere- ja pärimisõigusega seotud ülesandeid ning tegutseb esimese astme kohtu määratud pärandvara halduri ja varajagajana.

Töövaldkonnad

Kohtuprotsessid
Tööõigus
Pere- ja pärimisõigus
Rahvusvaheline pere- ja pärimisõigus
Lepinguõigus
Maksuõigus

Haridus

Advokaat 2016
Kohtupraktikaga õigusteadlane 2013
Õigusteaduskond 2011

Keeleoskus

Soome
Inglise

Ville Sandström

Advokaat,
kohtupraktikaga õigusteadlane

Ville Sandström on töötanud advokaadina alates 2006. aastast. Tal on mitmekesised tsiviil- ja kriminaalmenetluse ning kohtuliku lepitamise kogemused.

Sandström on osav ja põhjalik kohtuadvokaat ning juriidiliste probleemide lahendaja. Tema hinnangul algab juriidilise probleemi lahendamine kliendi individuaalse olukorra mõistmisest.

Sandström keskendub töö- ning pere- ja pärimisõigusele. Ta tegutseb esimese astme kohtu määratud pärandvara halduri ja varajagajana.

Ettevõtteid on Sandström aidanud mh lepingute asjus ja majanduskuritegude kohtuprotsessidel.

Töövaldkonnad

Tööõigus
Lapse õigused
Pere- ja pärimisõigus
Kohtuprotsessid
Kriminaalasjad

Haridus

Advokaat 2013
Kohtupraktikaga õigusteadlane 2006
Õigusteaduskond 2004

Keeleoskus

Soome
Inglise
Rootsi

Kristian Lovén

Advokaat,
kohtupraktikaga õigusteadlane

Kristian Lovénil on suured kogemused kohtuprotsessidelt, kus ta on esindanud nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid, eriti oma töövaldkondadega seoses. Lovén on kogenud vaidluste lahendaja ja läbirääkija.

Tema peamised töövaldkonnad on lisaks tööõiguse küsimustele veel laste õigused ning pere- ja pärimisõigusega seonduv. Lovén on Soome advokaatide liidu delegatsiooni liige.

Töövaldkonnad

Tööõigus
Lapse õigused
Pere- ja pärimisõigus
Rahvusvaheline pere- ja pärimisõigus
Kohtuprotsessid
Lepinguõigus
Kahjuhüvitised
Tarbijakaitse
Kriminaalõigus

Haridus

Advokaat 2015
Kohtupraktikaga õigusteadlane 2010
Õigusteaduskond 2008

Keeleoskus

Soome
Inglise
Eesti

Hinnad

Meie advokaadibüroo arveldab kas aja- või asjapõhiselt.

Esmane pöördumine on alati tasuta!

Tunnihinda kasutatakse üldjuhul läbirääkimiste ja selliste kohtuasjade puhul, mille kestus ja maht on iga kord erinev.

Füüsilise isiku tunnihind on 240 € + km 24%, kokku 297,60 €.

Juriidilise isiku tunnihind on 290 € + km 24%, kokku 359,60 €.

Asjapõhiselt arveldatakse harilikult tavapäraste töökäskude korral, nt mitmesuguste dokumentide koostamisel.

Esmane pöördumine telefoni teel on alati tasuta! Selle käigus saame selgitada välja õigusabi vajaduse ja anda võimalust mööda hinnangu kaasnevatele kuludele. Tasuta on ka lühike esmane pöördumine büroos juhul, kui selle tulemusel ei anta töökäsku.

Õigusabikindlustus

Sageli hõlmab kodu- ja ettevõttekindlustus õigusabikindlustust, mis katab õigusabiga kaasnevad kulud kas omavastutuse rakendamisega või ilma.

Töökäsu alguses selgitame alati välja, kas meie kliendil on õigus saada kindlustuse alusel kuluhüvitist või mitte. Soovi korral võtame kindlustusseltsiga ühendust ja selgitame välja, kas teie kindlustus hüvitab kulud.

Õigusabi

Isikul võib olla õigus saada riigi kulul õigusabi koos omavastutuse rakendamisega või ilma. Võtame kliendi nimel õigusabi hüvitusotsuse saamiseks ühendust õigusabibürooga. Töökäsu saamisel selgitame alati kõigepealt välja, kas kliendil on õigus saada õigusabi tasuta.

Tasuta õigusnõustaja

Kui isik langeb seksuaalkuriteo, perevägivalla või muu vägivallakuriteo ohvriks, võib kohtus määrata talle vajaduse korral eeluurimise ja kohtuprotsessi ajaks õigusnõustaja.

Õigusnõustajana aitame kuriteo ohvrit asja käsitlemisel kohtus. Kohus määrab abistaja olenemata ohvri sissetulekutest ja abistaja tasu maksab riik.

Kontaktandmed

Advokaadibüroo Sandström, Laukkanen & Lovén OÜ

c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3
00180 HELSINKI
toimisto@sll-laki.fi

rg-kood 2961072-6

Samuli Laukkanen

040 147 3254
samuli.laukkanen@sll-laki.fi

Ville Sandström

040 147 3236
ville.sandstrom@sll-laki.fi

Kristian Lovén

040 147 3256
kristian.loven@sll-laki.fi

Teenindame kogu Uusimaad, ennekõike Helsingit, Espood, Vantaad ja Kauniainenit.
Kohtuasjades teenindame üle Soome.
Kohtumised ja konsultatsioonid võib korraldada ka kaughalduse teel.

Meile võib helistada isegi õhtuti ja nädalavahetustel.
Püüame teiega esimesel võimalusel ühendust võtta.
Esmane pöördumine on alati tasuta!

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy | HELSINKI