Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy palvelee yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Tarjoamme laaja-alaista osaamista sopimusasioissa, asuntokauppa-, kiinteistö- ja vahingonkorvausasioissa, yhtiöoikeudellisissa asioissa, perheoikeudessa sekä rikosasioissa.

Lakimiehemme ovat asianajajia ja varatuomareita, joilla on vankka kokemus neuvotteluista ja oikeudenkäynneistä.

Toimistomme sijaitsee Helsingin Salmisaaressa oikeustalon vieressä.

Asiakaskokemuksia

Olen todella tyytyväinen asianajaja Ville Sandströmin työhön ja asiointi oli muutenkin mieluisaa. Huoltajuuskiistaani liittyi paljon epätosia syytöksiä ja tilanne tuntui kovin vaikealta ja sekavalta. Ville kaivoi laajasta materiaalista olennaisen ja sai asiat selvitettyä kuntoon. Oikeudenpäätös oli hyvin pitkälti vaatimustemme mukainen.

Huoltajuuskiista, 2024

Meillä oli ilo olla Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Loven Oy:n Ville Sandströmin asiakkaina meidän elämän kiistämättä vaikeammassa vaiheessa. Ajatus, että olisimme mahdollisesti pärjänneet ilman hyvän asianajajan apua tuntuu nyt jälkikäteen absurdilta.

Nostamme hattua, miten Ville on suhtautunut ja lähestynyt asiaa. Erityisesti korostaisimme: miten tarkasti on valmistauduttu kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin; kykyä tarttua asiaan muuttuviin seikkoihin, reagoida ja prosessoida ne tehokkaasti ja järkevästi, sekä löytää (useasti ns. lennosta) kultaisen keskitien / tavan miten asiat esitellä. Ihan huippu tasoista toimintaa!

Olemme täysin tyytyväisiä yhteistyöhön (se sujui merkittävistä paineista huolimatta rauhallisesti ja saumattomasti), sekä kovasti toivotun lopputulokseen.

Kiitos tuhannesti erinomaisesti tehdystä työstä!

Rikosasia / vastaajan avustaminen rikosasiassa, 2024

Käännyin suosituksen perusteella Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Loven Oy puoleen. Asiani otti hoitaakseen Ville Sandström. Hän perehtyi tilanteeseeni ja kysymyksiini sekä selvitti asiaa maanläheisellä tavalla. Koin, että sain vastaukset mieltäni askarruttaviin kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Ville edisti asiaani rauhallisesti, selkeästi ja ammattitaitoisesti. Asia oli minulle arka ja vaikea, mutta koin olevani hyvissä käsissä. Se oli palvelun suurin ja merkittävin arvo. Voin varauksetta suositella SLL-asianajotoimisto ja Villeä itsemaksavan yksityisasiakkaan näkökulmasta.

Työoikeusasia, 2022

Kiitän lämpimästi Asianajaja Ville Sandrömiä hyvästä ja erinomaisesta asiani hoitamisesta.

Ville vei ansiokkaasti loppuun minua koskeneen hankalan irtisanomisen ja palkkasaatava-asian, osoittaen hyvää, ystävällistä ja asiantuntevaa arnmattitaitoa. Kiitos.

Työoikeusasia, 2021

Saamamme palvelu oli ihmisläheistä, perusteellista ja nopeaa. Olimme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun.

Avioehdosta poikkeavassa osituksessa otettiin huomioon toiveemme ja varmistettiin perusteellisesti molempien osapuolten tahto lopputuloksesta. Saimme vastaukset kaikkiin esittämiimme kysymyksiimme nopeasti.

Avioehtoasia, 2020

Kristianin toiminta koko oikeusprossessin aikana oli erinomaista.

Hänen kanssaan oli helppo työskennellä, koska hän kertoi asiat niin että myös maalikko ne ymmärtää ja hän hoiti koko prosessin kaikki vaiheet alusta loppuun niin että ei tarvinnut uhrata omia voimavaroja asioiden edistämiseen. Hänen rauhallinen ja asiantunteva ulosanti oli myös omiaan rauhoittamaan ja synnyttämään luottamuksen oikeuden toteutumiseen.

Suosittelen lämpimästi asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovénin käyttämistä kaikille missä tahansa elämän tilanteessa.

Oikeusprosessi, 2021

Asianajaja Lovén on erittäin ammattitaitoinen ja omistautunut lakimies, joka paneutuu huolellisesti puolustuksensa. Voin suositella lämpimästi.

Very good and unbiased attitude towards immigrants. Strong recommendation!

Vastaajan puolustaminen rikosasiassa, 2021

Todella osaavaa ja ammattitaitoista lakituntemusta. Asianajaja Lovénilla vielä eritoten ihmisläheinen ote työhönsä.

Avustaminen lapsen elatusavun muuttamista koskevassa asiassa, 2020

Olen tyytyväinen saamaani palveluun, joka on ollut ystävällistä ja asiantuntevaa. Olen kokenut, että juttua hoidettiin tosiaan yrityksemme edun mukaisesti ja ratkaisua asiaan koitettiin saada monin eri keinoin turhia viivyttelemättä.

Olen tyytyväinen toimeksiannon lopputulokseen, koska saimme purettua häiriöitä aiheuttaneen ja vuokria maksamatta jättäneen vuokralaisen vuokrasopimuksen.

Vuokranantajan avustus, 2019

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen ja Lovén Oy avusti minua lasten elatusapua ja ositusta koskevassa asiassa. Palvelu oli ammattitaitoista, luotettavaa ja tehokasta koko prosessin ajan. Sain nopeasti asiantuntevia neuvoja eri vaihtoehtoja arvioitaessa ja suoran vastauksen mieltäni askarruttaviin kysymyksiin. Osituksen lopputulos oli toivomusteni mukainen ja sen yhteydessä sain lunastettua lapsille ja itselleni pysyvän kodin. Suosittelen toimistoa korkean ammattitaidon ja nopean reagoinnin vuoksi muillekin juridista apua tarvitseville.

Lasten elatusapu ja ositus, 2019

Kiitän sydämellisesti asianajaja Ville Sandströmiä asiallisesta ja korkeatasoisesta asian hoidosta. Sain apua väärin maksettujen lomarahojen, viikonloppu- ja iltatöiden oikaisuun. Ville Sandström on osaava ja oikeudenmukainen asianajaja, joka on asiakkaiden puolella.

Työsuhdesaatavat, 2019

Olen erittäin tyytyväinen palveluun. Vuorovaikutus oli erittäin läsnäolevaa ja asiakkaan tarpeita huomioivaa. Koskaan ei ollut liian kiire ja näin syntyi myös rauhoittava ilmapiiri. Tarvittavat toimenpiteet tapahtuivat ripeästi.

Asianomistajan avustaminen rikosasiassa, 2019

I am grateful to Mr Sandstrom for his great service in resolving the conflict with my employer and in defending my interests, particularly being a expatriate unfamiliar with the Finnish law. He offered a good balance of legal advice, support in a complex situation and efficient representation with the other party.

Ending an employment contract, 2021,

Palvelut yrityksille

Työoikeus

Toimistomme asianajajat ovat perehtyneet erityi­sesti työsuhde­asioihin. Avustamme yri­tyksiä kaikissa työ­­oikeudelli­­sissa asioissa kuten työ- ja joh­taja­sopimuksia, palk­kausta, työ­suhteen päättä­mis­tilanteita, kilpailu­kielto- ja salassa­pito­sopimuksia, yhteis­toiminta­menettelyä, työsyrjintää, tasa-arvo­­asioita sekä tieto­suojaa koskevissa asioissa.

Työsuhteisiin liittyvissä riita­tilan­teissa sel­vitämme yhdessä asiak­kaan kanssa mah­dolli­suudet asian sopimiselle. Työ­oikeu­delli­sissa riita­tilanteissa kannattaa olla yhteydessä asian­tuntijaan mah­dol­lisim­man varhaisessa vaiheessa.

Sopimusjuridiikka

Toimivat sopimukset ovat liike­toiminnan ydintä. Niiden tarkoi­tuksena on riskin­hallinta ja normaalin toiminnan jatku­vuuden turvaa­minen. Sopimukset luovat pohjan mahdolli­simman mutkat­tomalle liike­toiminnan harjoit­tamiselle ja ehkäi­sevät riitoja.

Asianajajillamme on vuosien kokemus so­pi­musten laa­timi­sesta. Autamme yritystäsi solmimaan sopimukset, jotka tukevat liike­toimin­tasi kestävää kehitystä.

Yhtiöoikeus

Neuvomme yritysasiakkaita yhtiö­oi­keu­del­listen sään­nösten soveltamisessa sekä so­pi­musten laa­ti­mi­sessa. Autamme myös yhtiön pe­rus­tami­seen, hallin­toon ja johdon vastuu­ky­sy­myksiin liit­tyvis­sä asioissa.

Yhtiön osakassopimus kannattaa solmia aina, kun yh­ti­össä on enem­män kuin yksi osakas. Näin osak­kaiden suh­teet saadaan heti alkuun jär­jes­tet­tyä siten, että yhtiön omistus­tus­rakenne ei tuo yllätyksiä tu­le­vai­suu­dessa.

Myös erilaiset rahoitus­jär­jes­te­lyt ja omis­tus­suh­tei­den muu­tok­set vaa­tivat taval­lises­ti oikeu­del­lista osaa­mista ja yhtiö­oikeu­del­listen säännösten tuntemista.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Voitte kääntyä puoleemme asunto-osake­yh­tiö­lain sovel­tami­seen ja tul­kin­ta­ky­sy­myksiin liit­tyvissä kysy­myksis­sä ja ongel­ma­ti­lan­teissa.

Yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä asian­ajaja voi arvi­oida yh­tiön, yhtiön toimi­elimen jä­se­nen tai osak­keen­omis­tajan asemaa. Aiheet voivat liittyä esimer­kiksi osakas­sopi­musten laa­timiseen, asunto-osa­ke­­yh­tiön kun­nos­­sa­­pito­­vas­­tuu­seen, yh­ti­ö­­jär­jes­­tyk­sen muutos­tilantei­siin ja yhtiö­kokous­asioihin, moi­te­­kan­tei­­siin, so­pi­mus­ten laa­­timi­seen, liike­huoneis­tojen vuokra­sopimuksiin, asunto­kauppaan sekä riita­tilanteiden selvit­tämiseen.

Vahingonkorvaus

Liikesuhteet eivät mene aina sovitusti. Sovittu suoritus voi osoittautua vir­heel­li­sek­si ja tästä voi seurata sopi­mus­­rik­komuk­sen lisäksi vahinkoa muullekin toiminnalle. Tällöin avau­tuu kysymys va­hin­gon­­­kor­vaus­­vas­tuusta.

Selvitämme yritysten oikeudellisen aseman vahingon­korvausta koskevissa tilanteissa.

Riita-asiat

Liikesuhteet ajautuvat välillä eri­mie­li­syyk­siin, jotka häiritsevät yrityksen normaalia lii­ke­­toi­min­taa ja vievät huomion varsinaisen lii­ke­­toi­min­nan ulko­puolelle.

Asianajajamme auttavat löytämään mahdolli­simman kustannus­tehokaan rat­kai­sun eri­­mie­li­­­syyk­­siin sekä tavan välttää niitä tulevai­suudessa. Riitojen rat­kai­se­mi­nen kuuluu toi­mis­tomme ydin­­osaa­mis­­­alu­ei­siin.

Palvelut yksityisille

Työsuhdeasiat

Erityisesti työsuhdeasioihin perehtyneinä autamme työntekijöitä kaikissa työ­­oikeu­delli­sissa asioissa, kuten työ­sopimuksia, palk­kausta, työ­suhteen päättämis­tilanteita, kilpailu­kielto- ja salassa­pito­sopimuksia, yh­teis­toi­min­ta­­­menet­telyä, työ­syrjin­tää, tasa-arvo­­asioita sekä tieto­suo­jaa kos­kevis­sa asi­oissa.

Työsuhteisiin liittyvissä riita­­tilan­­teissa sel­vi­tämme yhdessä asiakkaan kanssa mah­dolli­suudet asian so­pimi­selle. Silloin kannattaa ottaa yhteys asian­tunti­jaan mah­dolli­simman varhai­sessa vaiheessa.

Asianajajillamme on riitaisten työ­­suhde­­asioiden ratkaise­misesta vuosien kokemus, johon voitte turvautua.

Rikosasiat

Autamme asiakkaitamme tilanteessa, jossa he ovat joko rikoksen uhreja eli asianomistajia tai rikoksesta epäiltyjä eli syytettyjä. Hoidamme tapaukset esi­tut­kin­nasta oi­keu­den­käyn­nin lop­puun saakka.

Toimenkuvaamme kuuluvat rikoksen uhrin tai rikoksesta epäillyn avustaminen poliisin rikostutkinnassa.Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle tarvittaessa esitutkintaa ja oi­keu­den­käyntiä varten oi­keu­den­käyn­ti­avus­tajan.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi tai sinua epäillään rikoksesta, ota viivyttelemättä yhteyttä Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy:n rikosoikeuteen perehtyneisiin rikosasianajajiin.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko oma­vastuu­osuudella tai ilman. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeus­apuun aina toimeksiannon alussa. Olemme asiakkaan puolesta yhteydessä oikeus­apu­toimistoon oikeus­apu­­päätöksen saamiseksi.

Perintö ja testamentti

Toimistomme tekee perunkirjoituksia, osi­tuk­sia ja perinnönjakoja. Laadimme myös erilaisia asia­kirjoja kuten testa­mentteja, lahja­kirjoja, edun­valvonta­valtuutuksia sekä kauppa­kirjoja.

Perintöön liittyvät säännöt perus­tuvat van­hoi­hin la­kei­hin ja vuosi­­kymmenien saa­tossa kerty­neeseen oikeus­­käytän­töön, joiden tunteminen ja käytännön sovel­taminen edel­lyttää erityistä asian­­tuntemusta. Asian­­aja­jamme selvittävät aina perintöön liit­tyvät vero­tuk­­selliset asiat etunne mukai­sesti ja huoleh­tivat tarvittavien verot­tajalle tehtävien il­moi­tus­ten laatimisesta.

Toimimme tarvittaessa myös edun­val­vo­ji­na, pe­sän­­sel­vit­tä­­jinä ja pe­sän­­ja­ka­jina.

Asunto- ja rakentamisasiat

Autamme asunnon kaupasta, vuok­rauk­ses­ta, ra­ken­tami­sesta ja kor­jaus­­ra­ken­­ta­­mi­sesta aiheu­tuneissa rii­doissa sekä vas­tuu­kysy­myk­sien selvit­tämisessä asunto-osake­yht­iöissä.

Hoidamme myös kiinteistö- ja tietoimi­tuksiin liittyviä asioita.

Käännythän puoleemme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vakuutus- ja vahingonkorvausasiat

Hoidamme henkilö- ja esine­vahin­koihin liit­tyviä toimeksi­antoja sekä vahinkoa kärsi­neiden että vahingon aiheut­tajien puolesta.

Voitte kääntyä puoleemme myös vakuutus­­asioissa, jolloin arvi­oimme onko vakuutus­­yhtiön pää­tökseen syytä hakea muutosta. Taval­lisesti muutoksen­haku liit­tyy päätöksiin, jotka asiak­kaamme ovat saaneet potilas­­vahingosta, työ­tapa­turmasta, ammatti­taudista tai liikenne­vahingosta.

Kuluttajansuoja-asiat

Autamme kaikissa kuluttajan­suojaan liitty­vissä asioissa, joissa asiakkaamme ovat kuluttaja-asemassa ajautuneet eri­mieli­­syyksiin myyjän kanssa ja hankinta tai sen seuraukset ovat suuruu­deltaan sellaisia, että asian juridiset kysymykset on syytä selvittää.

Asianne voi liittyä esimerkiksi jonkin palvelun, kulku­neuvon tai tuotteen hankin­taan, jossa ette ole saaneet sitä, mitä olette tarkoittaneet hankkia.

Perhe ja lapset
Lasten oikeudet

Lasten oikeuksiin kuuluvat muun muassa lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta, elatusta ja huostaanottoa koskevat asiat. Asianajajamme ovat kokeneita ammat­tilaisia lapsiin liit­tyvissä asi­oissa.

Lähtökohtamme on asioiden ratkaiseminen sovinnollisessa hengessä. Mikäli asioita ei kuitenkaan saada sovittua, voitte luottaa, että asianne hoidetaan tehokkaasti oi­keu­den­käyn­nissä.

Lue lisää

Perhe ja lapset
Avioliitto ja avioero

Avioliittoon ja avioerotilanteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä neuvomme muun muassa, mitkä ovat osapuolten oikeudet avio­eroti­lan­­teessa. Autamme ositukseen liit­tyvis­sä neuvot­teluissa ja osi­tuk­sissa, jotka ovat siir­tyneet pesän­jakajan toimi­tet­tavaksi. Asian­ajajamme toimivat rii­tai­sissa osituk­sissa tarvit­taessa myös käräjä­oikeuden mää­rää­­mänä pesän­jaka­jana.

Avioero on molempien osapuolten kannalta kustannustehokkainta sopia ositus­sopimuk­­sella ilman, että asia joudut­taisiin siir­tämään pesän­­jakajan toimi­tet­tavaksi. Avio­eron sat­tuessa kan­nat­taa aina kääntyä asian­ajajan puoleen.

Lue lisää

Asianajajat

Samuli Laukkanen

Asianajaja, varatuomari

Samuli Laukkanen on oikeuden­käynti­asioi­hin eri­kois­tunut asi­an­ajaja ja vara­tuo­mari, jolla on laaja koke­mus riita- ja rikos­asi­oiden oikeu­den­käyntien hoita­misesta. Laukkanen hoitaa työ-, sopimus- ja yhtiö­oikeuteen liit­tyviä asi­oita ja niihin liit­tyviä rii­tojen ratkaisu­prosesseja. Samuli neuvoo asi­ak­kaita työ­­oi­keu­teen, sopi­­muksiin ja yhtei­söjen ja hen­ki­­löi­den tulo­­vero­tukseen liit­­tyvissä kysy­­myksissä.

Samuli Laukkanen hoitaa perhe -ja perintö­oikeuteen liittyviä toi­meksi­antoja ja toimii käräjä­oikeuden määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Erityisosaamisalueet

Oikeudenkäynnit
Työoikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Sopimusoikeus
Vero-oikeus

Koulutus

Asianajaja 2016
Varatuomari 2013
OTM 2011

Kielitaito

Suomi
Englanti

Ville Sandström

Asianajaja, varatuomari

Ville Sandström on tehnyt asianajotyötä vuodesta 2006 alkaen. Hänellä on moni­puo­linen ko­kemus riita- ja rikos­oikeu­denkäyn­neistä ja tuo­mi­ois­tuin­sovit­teluista.

Sandström on taitava ja perusteellinen oikeuden­käynti­­laki­mies ja oikeu­del­­listen ongel­mien ratkaisija. Hänen mieles­tään oikeudel­lisen ongelman ratkaisun on lähdet­tävä asiak­kaan yksilölli­sen tilan­teen ymmär­tämi­sestä.

Sandströmin erikoistumisalueita ovat työ­oikeus sekä perhe- ja perintö­oikeus. Hän toimii kärä­jä­oikeu­den määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Yritys- ja yrittäjäasiakkaita Sandström on avus­tanut muun muassa sopimus­asioissa ja talous­ikos­oikeuden­käynneissä.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Rikosasiat

Koulutus

Asianajaja 2013
Varatuomari 2006
OTK 2004

Kielitaito

Suomi
Englanti
Ruotsi

Kristian Lovén

Asianajaja, varatuomari

Kristian Lovénilla on laaja kokemus oi­keu­den­käyn­neistä niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten edustamisesta erilaisissa oi­keu­den­käyn­neissä eri­tyi­sesti osaa­mis­alu­eisiinsa liit­tyvissä toimeksi­annoissa. Kris­tian on ko­kenut rii­dan­­rat­kaisija ja neuvot­­telija.

Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat työ­oi­keu­del­listen toi­meksi­antojen lisäksi lapsi­oikeuteen ja perhe- ja jääm­istö­oikeuteen liit­tyvät toimeksi­annot. Kristian Lovén on Suomen asian­ajaja­liiton valtuus­kunnan jäsen.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Sopimusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Kuluttajansuoja
Rikosoikeus

Koulutus

Asianajaja 2015
Varatuomari 2010
OTK 2008

Kielitaito

Suomi
Englanti
Viro

Hinnasto

Asianajotoimistomme veloitus suoritetaan joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.
Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

Tuntiveloitusta käytetään yleensä neuvottelutilanteissa sekä oikeudenkäynneissä, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan.

Tuntiveloituksemme yksityishenkilöille on 240 € + alv. 24 %, yhteensä 297,6 €.

Tuntiveloituksemme yrityksille on 290 € + alv 24 %, yhteensä 359,6 €.

Asiakohtaisen veloitusperusteen soveltaminen on tyypillistä tavanomaisissa toimeksiannoissa, kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto asianajotoimistoomme on aina maksuton. Sen aikana voimme kartoittaa oikeudellisen avun tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvio aiheutuvista kustannuksista. Myös lyhyt alkuneuvottelu toimistollamme on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon.

Oikeusturvavakuutus

Usein koti- ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman.

Asiakkaamme mahdollinen oikeus saada kulunsa korvatuksi vakuutuksen kautta selvitetään aina toimeksiannon alussa. Halutessamme otamme yhteyttä vakuutusyhtiöön ja selviämme kuuluuko kustannusten korvaus vakuutukseenne.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Olemme asiakkaan puolesta yhteydessä oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun aina toimeksiannon alussa.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle tarvittaessa esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten oikeudenkäyntiavustajan.

Oikeudenkäyntiavustajana autamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3
00180 HELSINKI
toimisto@sll-laki.fi

y-tunnus 2961072-6

  Ota yhteyttä

  Samuli Laukkanen

  040 147 3254
  samuli.laukkanen@sll-laki.fi

  Ville Sandström

  040 147 3236
  ville.sandstrom@sll-laki.fi

  Kristian Lovén

  040 147 3256
  kristian.loven@sll-laki.fi

  Palvelemme koko Uudenmaan alueella, etenkin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.
  Oikeudenkäyntiasioissa palvelemme koko Suomessa.
  Tapaamiset ja neuvottelut voidaan käydä myös etäyhteyspalvelimen avulla.

  Meille voi soittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
  Yhteydenottoihin pyrimme vastaamaan aina mahdollisimman pian.
  Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

  Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy | HELSINKI