Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy tarjoaa laaja-alaista osaamista perheoikeuteen liittyvissä asioissa, oli kyseessä sitten avioliitto, avioero, omaisuuden jakaminen avioerotilanteessa tai lasten huoltajuuteen tai elatukseen liittyvät kiistat.

Lakimiehemme ovat asianajajia ja varatuomareita, joilla on vankka kokemus neuvotteluista ja oikeudenkäynneistä.

Toimistomme sijaitsee Helsingin Salmisaaressa oikeustalon vieressä.

Perheoikeuden palvelut

Ota meihin yhteyttä jos avioliitto, avioero tai lasten oikeudet avioerotilanteessa pohdituttavat sinua. Alkukartoitus on aina ilmainen!

Avioliitto

Avioliittoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä neuvomme muun muassa, mitkä ovat osapuolten oikeudet avioliittoa sopiessa tai avio­eroti­lan­­teessa. Autamme juridisesti pätevän avioehdon laatimisessa. Avioehto on mahdollista tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä tai vasta liiton solmimisen tai parisuhteen rekisteröimisen jälkeen.

Huomioithan, että jos avioliitto on jo purkautunut tai avioero on vireillä, ei avio­eh­to­so­pi­mus­ta enää voida saattaa voimaan.

Avioero

Autamme ositukseen liit­tyvis­sä neuvot­teluissa ja osi­tuk­sissa, jotka ovat siir­tyneet pesän­jakajan toimi­tet­tavaksi. Asian­ajajamme toimivat rii­tai­sissa osituk­sissa tarvit­taessa myös käräjä­oikeuden mää­rää­­mänä pesän­jaka­jana.

Avioero on molempien osapuolten kannalta kustannustehokkainta sopia ositus­sopimuk­­sella ilman, että asia joudut­taisiin siir­tämään pesän­­jakajan toimi­tet­tavaksi. Avio­eron sat­tuessa kan­nat­taa aina kääntyä asian­ajajan puoleen.

Ota meihin yhteyttä, jos omaisuuden ositus, lapsen huolto, lapsen tapaamisoikeus tai elatus tulee ratkaistavaksi haastavassa elämäntilanteessa.

Lasten oikeudet

Lasten oikeuksiin kuuluvat muun muassa lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta, elatusta ja huostaanottoa koskevat asiat. Asianajajamme ovat kokeneita ammat­tilaisia lapsiin liit­tyvissä asi­oissa.

Lähtökohtamme on huoltajuuskiistojen ratkaiseminen sovinnollisessa hengessä, ammattitaidolla ja juuri sinun tilanteesi huomioiden. Mikäli asioita ei kuitenkaan saada sovittua, voitte luottaa, että asianne hoidetaan tehokkaasti oi­keu­den­käyn­nissä.

Asiakaskokemuksia

Saamamme palvelu oli ihmisläheistä, perusteellista ja nopeaa. Olimme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun.

Avioehdosta poikkeavassa osituksessa otettiin huomioon toiveemme ja varmistettiin perusteellisesti molempien osapuolten tahto lopputuloksesta. Saimme vastaukset kaikkiin esittämiimme kysymyksiimme nopeasti.

Avioehtoasia, 2020

Todella osaavaa ja ammattitaitoista lakituntemusta. Asianajaja Lovénilla vielä eritoten ihmisläheinen ote työhönsä.

Avustaminen lapsen elatusavun muuttamista koskevassa asiassa, 2020

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen ja Lovén Oy avusti minua lasten elatusapua ja ositusta koskevassa asiassa. Palvelu oli ammattitaitoista, luotettavaa ja tehokasta koko prosessin ajan. Sain nopeasti asiantuntevia neuvoja eri vaihtoehtoja arvioitaessa ja suoran vastauksen mieltäni askarruttaviin kysymyksiin. Osituksen lopputulos oli toivomusteni mukainen ja sen yhteydessä sain lunastettua lapsille ja itselleni pysyvän kodin. Suosittelen toimistoa korkean ammattitaidon ja nopean reagoinnin vuoksi muillekin juridista apua tarvitseville.

Lasten elatusapu ja ositus, 2019
Avioliitto, avioero tai lasten oikeudet, perheoikeuden asianajajat auttavat sinua.

Asianajajat

Samuli Laukkanen

Asianajaja, varatuomari

Samuli Laukkanen on oikeuden­käynti­asioi­hin eri­kois­tunut asi­an­ajaja ja vara­tuo­mari, jolla on laaja koke­mus riita- ja rikos­asi­oiden oikeu­den­käyntien hoita­misesta. Laukkanen hoitaa työ-, sopimus- ja yhtiö­oikeuteen liit­tyviä asi­oita ja niihin liit­tyviä rii­tojen ratkaisu­prosesseja. Samuli neuvoo asi­ak­kaita työ­­oi­keu­teen, sopi­­muksiin ja yhtei­söjen ja hen­ki­­löi­den tulo­­vero­tukseen liit­­tyvissä kysy­­myksissä.

Samuli Laukkanen hoitaa perhe -ja perintö­oikeuteen liittyviä toi­meksi­antoja ja toimii käräjä­oikeuden määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Erityisosaamisalueet

Oikeudenkäynnit
Työoikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Sopimusoikeus
Vero-oikeus

Koulutus

Asianajaja 2016
Varatuomari 2013
OTM 2011

Kielitaito

Suomi
Englanti

Ville Sandström

Asianajaja, varatuomari

Ville Sandström on tehnyt asianajotyötä vuodesta 2006 alkaen. Hänellä on moni­puo­linen ko­kemus riita- ja rikos­oikeu­denkäyn­neistä ja tuo­mi­ois­tuin­sovit­teluista.

Sandström on taitava ja perusteellinen oikeuden­käynti­­laki­mies ja oikeu­del­­listen ongel­mien ratkaisija. Hänen mieles­tään oikeudel­lisen ongelman ratkaisun on lähdet­tävä asiak­kaan yksilölli­sen tilan­teen ymmär­tämi­sestä.

Sandströmin erikoistumisalueita ovat työ­oikeus sekä perhe- ja perintö­oikeus. Hän toimii kärä­jä­oikeu­den määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Yritys- ja yrittäjäasiakkaita Sandström on avus­tanut muun muassa sopimus­asioissa ja talous­ikos­oikeuden­käynneissä.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Rikosasiat

Koulutus

Asianajaja 2013
Varatuomari 2006
OTK 2004

Kielitaito

Suomi
Englanti
Ruotsi

Kristian Lovén

Asianajaja, varatuomari

Kristian Lovénilla on laaja kokemus oi­keu­den­käyn­neistä niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten edustamisesta erilaisissa oi­keu­den­käyn­neissä eri­tyi­sesti osaa­mis­alu­eisiinsa liit­tyvissä toimeksi­annoissa. Kris­tian on ko­kenut rii­dan­­rat­kaisija ja neuvot­­telija.

Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat työ­oi­keu­del­listen toi­meksi­antojen lisäksi lapsi­oikeuteen ja perhe- ja jääm­istö­oikeuteen liit­tyvät toimeksi­annot. Kristian Lovén on Suomen asian­ajaja­liiton valtuus­kunnan jäsen.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Sopimusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Kuluttajansuoja
Rikosoikeus

Koulutus

Asianajaja 2015
Varatuomari 2010
OTK 2008

Kielitaito

Suomi
Englanti
Viro

Hinnasto

Asianajotoimistomme veloitus suoritetaan joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.
Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

Tuntiveloitusta käytetään yleensä neuvottelutilanteissa sekä oikeudenkäynneissä, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan.

Tuntiveloituksemme yksityishenkilöille on 220 € + alv. 24 %, yhteensä 272,80 €.

Tuntiveloituksemme yrityksille on 270 € + alv 24 %, yhteensä 334,80 €.

Asiakohtaisen veloitusperusteen soveltaminen on tyypillistä tavanomaisissa toimeksiannoissa, kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto asianajotoimistoomme on aina maksuton. Sen aikana voimme kartoittaa oikeudellisen avun tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvio aiheutuvista kustannuksista. Myös lyhyt alkuneuvottelu toimistollamme on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon.

Oikeusturvavakuutus

Usein koti- ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman.

Asiakkaamme mahdollinen oikeus saada kulunsa korvatuksi vakuutuksen kautta selvitetään aina toimeksiannon alussa. Halutessamme otamme yhteyttä vakuutusyhtiöön ja selviämme kuuluuko kustannusten korvaus vakuutukseenne.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Olemme asiakkaan puolesta yhteydessä oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun aina toimeksiannon alussa.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle tarvittaessa esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten oikeudenkäyntiavustajan.

Oikeudenkäyntiavustajana autamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3
00180 HELSINKI
toimisto@sll-laki.fi

y-tunnus 2961072-6

  Ota yhteyttä

  Samuli Laukkanen

  040 147 3254
  samuli.laukkanen@sll-laki.fi

  Ville Sandström

  040 147 3236
  ville.sandstrom@sll-laki.fi

  Kristian Lovén

  040 147 3256
  kristian.loven@sll-laki.fi

  Palvelemme koko Uudenmaan alueella, etenkin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.
  Oikeudenkäyntiasioissa palvelemme koko Suomessa.
  Tapaamiset ja neuvottelut voidaan käydä myös etäyhteyspalvelimen avulla.

  Meille voi soittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
  Yhteydenottoihin pyrimme vastaamaan aina mahdollisimman pian.
  Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

  Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy | HELSINKI