Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

Toimistomme asianajajat ovat perehtyneet erityi­sesti työsuhde­asioihin. Avustamme yri­tyksiä kaikissa työ­­oikeudelli­­sissa asioissa kuten työ- ja joh­taja­sopimuksia, palk­kausta, työ­suhteen päättä­mis­tilanteita, kilpailu­kielto- ja salassa­pito­sopimuksia, yhteis­toiminta­menettelyä, työsyrjintää, tasa-arvo­­asioita sekä tieto­suojaa koskevissa asioissa.

Lakimiehemme ovat asianajajia ja varatuomareita, joilla on vankka kokemus neuvotteluista ja oikeudenkäynneistä.

Toimistomme sijaitsee Helsingin Salmisaaressa oikeustalon vieressä.

Palvelut yrityksille

Ota meihin yhteyttä jos työsuhteisiin liittyvissä riita­tilan­teissa. Sel­vitämme yhdessä asiak­kaan kanssa mah­dolli­suudet asian sopimiselle. Työ­oikeu­delli­sissa riita­tilanteissa kannattaa olla yhteydessä asian­tuntijaan mah­dol­lisim­man varhaisessa vaiheessa. Alkukartoitus on aina ilmainen!

Sopimusjuridiikka

Toimivat sopimukset ovat liike­toiminnan ydintä. Niiden tarkoi­tuksena on riskin­hallinta ja normaalin toiminnan jatku­vuuden turvaa­minen. Sopimukset luovat pohjan mahdolli­simman mutkat­tomalle liike­toiminnan harjoit­tamiselle ja ehkäi­sevät riitoja.

Asianajajillamme on vuosien kokemus so­pi­musten laa­timi­sesta. Autamme yritystäsi solmimaan sopimukset, jotka tukevat liike­toimin­tasi kestävää kehitystä.

Yhtiöoikeus

Neuvomme yritysasiakkaita yhtiö­oi­keu­del­listen sään­nösten soveltamisessa sekä so­pi­musten laa­ti­mi­sessa. Autamme myös yhtiön pe­rus­tami­seen, hallin­toon ja johdon vastuu­ky­sy­myksiin liit­tyvis­sä asioissa.

Yhtiön osakassopimus kannattaa solmia aina, kun yh­ti­össä on enem­män kuin yksi osakas. Näin osak­kaiden suh­teet saadaan heti alkuun jär­jes­tet­tyä siten, että yhtiön omistus­tus­rakenne ei tuo yllätyksiä tu­le­vai­suu­dessa.

Myös erilaiset rahoitus­jär­jes­te­lyt ja omis­tus­suh­tei­den muu­tok­set vaa­tivat taval­lises­ti oikeu­del­lista osaa­mista ja yhtiö­oikeu­del­listen säännösten tuntemista.

Vahingonkorvaus

Liikesuhteet eivät mene aina sovitusti. Sovittu suoritus voi osoittautua vir­heel­li­sek­si ja tästä voi seurata sopi­mus­­rik­komuk­sen lisäksi vahinkoa muullekin toiminnalle. Tällöin avau­tuu kysymys va­hin­gon­­­kor­vaus­­vas­tuusta.

Selvitämme yritysten oikeudellisen aseman vahingon­korvausta koskevissa tilanteissa.

Riita-asiat

Liikesuhteet ajautuvat välillä eri­mie­li­syyk­siin, jotka häiritsevät yrityksen normaalia lii­ke­­toi­min­taa ja vievät huomion varsinaisen lii­ke­­toi­min­nan ulko­puolelle.

Asianajajamme auttavat löytämään mahdolli­simman kustannus­tehokaan rat­kai­sun eri­­mie­li­­­syyk­­siin sekä tavan välttää niitä tulevai­suudessa. Riitojen rat­kai­se­mi­nen kuuluu toi­mis­tomme ydin­­osaa­mis­­­alu­ei­siin.

Asiakaskokemuksia

Käännyin suosituksen perusteella Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Loven Oy puoleen. Asiani otti hoitaakseen Ville Sandström. Hän perehtyi tilanteeseeni ja kysymyksiini sekä selvitti asiaa maanläheisellä tavalla. Koin, että sain vastaukset mieltäni askarruttaviin kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Ville edisti asiaani rauhallisesti, selkeästi ja ammattitaitoisesti. Asia oli minulle arka ja vaikea, mutta koin olevani hyvissä käsissä. Se oli palvelun suurin ja merkittävin arvo. Voin varauksetta suositella SLL-asianajotoimisto ja Villeä itsemaksavan yksityisasiakkaan näkökulmasta.

Työoikeusasia, 2022

Kiitän lämpimästi Asianajaja Ville Sandrömiä hyvästä ja erinomaisesta asiani hoitamisesta.

Ville vei ansiokkaasti loppuun minua koskeneen hankalan irtisanomisen ja palkkasaatava-asian, osoittaen hyvää, ystävällistä ja asiantuntevaa ammattitaitoa. Kiitos.

Työoikeusasia, 2020

Kiitän sydämellisesti asianajaja Ville Sandströmiä asiallisesta ja korkeatasoisesta asian hoidosta. Sain apua väärin maksettujen lomarahojen, viikonloppu- ja iltatöiden oikaisuun. Ville Sandström on osaava ja oikeudenmukainen asianajaja, joka on asiakkaiden puolella.

Työsuhdesaatavat, 2019
Avioliitto, avioero tai lasten oikeudet, perheoikeuden asianajajat auttavat sinua.

Asianajajat

Samuli Laukkanen

Asianajaja, varatuomari

Samuli Laukkanen on oikeuden­käynti­asioi­hin eri­kois­tunut asi­an­ajaja ja vara­tuo­mari, jolla on laaja koke­mus riita- ja rikos­asi­oiden oikeu­den­käyntien hoita­misesta. Laukkanen hoitaa työ-, sopimus- ja yhtiö­oikeuteen liit­tyviä asi­oita ja niihin liit­tyviä rii­tojen ratkaisu­prosesseja. Samuli neuvoo asi­ak­kaita työ­­oi­keu­teen, sopi­­muksiin ja yhtei­söjen ja hen­ki­­löi­den tulo­­vero­tukseen liit­­tyvissä kysy­­myksissä.

Samuli Laukkanen hoitaa perhe -ja perintö­oikeuteen liittyviä toi­meksi­antoja ja toimii käräjä­oikeuden määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Erityisosaamisalueet

Oikeudenkäynnit
Työoikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Sopimusoikeus
Vero-oikeus

Koulutus

Asianajaja 2016
Varatuomari 2013
OTM 2011

Kielitaito

Suomi
Englanti

Ville Sandström

Asianajaja, varatuomari

Ville Sandström on tehnyt asianajotyötä vuodesta 2006 alkaen. Hänellä on moni­puo­linen ko­kemus riita- ja rikos­oikeu­denkäyn­neistä ja tuo­mi­ois­tuin­sovit­teluista.

Sandström on taitava ja perusteellinen oikeuden­käynti­­laki­mies ja oikeu­del­­listen ongel­mien ratkaisija. Hänen mieles­tään oikeudel­lisen ongelman ratkaisun on lähdet­tävä asiak­kaan yksilölli­sen tilan­teen ymmär­tämi­sestä.

Sandströmin erikoistumisalueita ovat työ­oikeus sekä perhe- ja perintö­oikeus. Hän toimii kärä­jä­oikeu­den määräämänä pesän­selvit­täjänä ja pesän­jakajana.

Yritys- ja yrittäjäasiakkaita Sandström on avus­tanut muun muassa sopimus­asioissa ja talous­ikos­oikeuden­käynneissä.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Rikosasiat

Koulutus

Asianajaja 2013
Varatuomari 2006
OTK 2004

Kielitaito

Suomi
Englanti
Ruotsi

Kristian Lovén

Asianajaja, varatuomari

Kristian Lovénilla on laaja kokemus oi­keu­den­käyn­neistä niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten edustamisesta erilaisissa oi­keu­den­käyn­neissä eri­tyi­sesti osaa­mis­alu­eisiinsa liit­tyvissä toimeksi­annoissa. Kris­tian on ko­kenut rii­dan­­rat­kaisija ja neuvot­­telija.

Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat työ­oi­keu­del­listen toi­meksi­antojen lisäksi lapsi­oikeuteen ja perhe- ja jääm­istö­oikeuteen liit­tyvät toimeksi­annot. Kristian Lovén on Suomen asian­ajaja­liiton valtuus­kunnan jäsen.

Erityisosaamisalueet

Työoikeus
Lapsioikeus
Perhe- ja perintöoikeus
Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus
Oikeudenkäynnit
Sopimusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Kuluttajansuoja
Rikosoikeus

Koulutus

Asianajaja 2015
Varatuomari 2010
OTK 2008

Kielitaito

Suomi
Englanti
Viro

Hinnasto

Asianajotoimistomme veloitus suoritetaan joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.
Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

Tuntiveloitusta käytetään yleensä neuvottelutilanteissa sekä oikeudenkäynneissä, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan.

Tuntiveloituksemme yksityishenkilöille on 220 € + alv. 24 %, yhteensä 272,80 €.

Tuntiveloituksemme yrityksille on 270 € + alv 24 %, yhteensä 334,80 €.

Asiakohtaisen veloitusperusteen soveltaminen on tyypillistä tavanomaisissa toimeksiannoissa, kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto asianajotoimistoomme on aina maksuton. Sen aikana voimme kartoittaa oikeudellisen avun tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvio aiheutuvista kustannuksista. Myös lyhyt alkuneuvottelu toimistollamme on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon.

Oikeusturvavakuutus

Usein koti- ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman.

Asiakkaamme mahdollinen oikeus saada kulunsa korvatuksi vakuutuksen kautta selvitetään aina toimeksiannon alussa. Halutessamme otamme yhteyttä vakuutusyhtiöön ja selviämme kuuluuko kustannusten korvaus vakuutukseenne.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Olemme asiakkaan puolesta yhteydessä oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun aina toimeksiannon alussa.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle tarvittaessa esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten oikeudenkäyntiavustajan.

Oikeudenkäyntiavustajana autamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy

c/o Technopolis Ruoholahti 1
Hiilikatu 3
00180 HELSINKI
toimisto@sll-laki.fi

y-tunnus 2961072-6

  Ota yhteyttä

  Samuli Laukkanen

  040 147 3254
  samuli.laukkanen@sll-laki.fi

  Ville Sandström

  040 147 3236
  ville.sandstrom@sll-laki.fi

  Kristian Lovén

  040 147 3256
  kristian.loven@sll-laki.fi

  Palvelemme koko Uudenmaan alueella, etenkin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.
  Oikeudenkäyntiasioissa palvelemme koko Suomessa.
  Tapaamiset ja neuvottelut voidaan käydä myös etäyhteyspalvelimen avulla.

  Meille voi soittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
  Yhteydenottoihin pyrimme vastaamaan aina mahdollisimman pian.
  Alkuyhteydenotto on aina maksuton!

  Asianajotoimisto Sandström, Laukkanen & Lovén Oy | HELSINKI